Podmínky k užívání služeb serveru www.italpower.cz

www.italpower.cz je informační a inzertní server provozovaný firmou Miroslav Šraga, IČ: 71777661. Dále jen „Provozovatel“.

Poslední aktualizace: 12.2.2012 19:00

SOUHLAS S PODMÍNKAMI (dohoda mezi Provozovatelem a Uživatelem)

Tento dokument obsahuje kompletní podmínky, které se vztahují na Vaši účast na našich stránkách. Pro určité části těchto stránek mohou existovat ještě rozšířené podmínky použití, se kterými jste povinni se též seznámit. Pokud chcete používat tyto stránky včetně jejích nástrojů a služeb, přečtěte si pečlivě tyto podmínky použití. Vstupem na tyto stránky nebo použitím kterékoliv části stránky nebo jakéhokoliv obsahu nebo služby, souhlasíte s těmito podmínkami. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami, pak nemůžete přistupovat k těmto stránkám, nebo k jejich obsahu či službě.

Změny podmínek k užívání

tyto podmínky mohou být kdykoliv změněny bez předchozího upozornění. Dokument zveřejněný na těchto stránkách odráží nejnovější verzi těchto podmínek a před použitím našich stránek byste si jej měli zkontrolovat.

Použití stránek

Veškeré služby těchto stránek jsou uživatelům poskytovány zdarma. Výjimku tvoří zpoplatnění inzerátů v sekcích „Komerční prodej“ a doplňkové funkce jednotlivých služeb. Doplňkovou funkcí se rozumí nadstandardní možnost nebo funkce, jejichž aktivace není nezbytně nutnou podmínkou k používání základní funkcionality služby - například poplatek za členství či zvýhodnění inzerátu pomocí SMS nebo jinou formou zpoplatnění (dále jako Prémiové služby nebo TOPování inzerátu).

Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v jakémkoliv obsahu, obsah vůbec nezveřejnit, případně obsah odstranit z webu, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami nebo dobrými mravy.

Provozovatel má právo smazat příspěvek, pokud je uživatelem vložen do nesprávné sekce s ohledem na text příspěvku nebo pokud příspěvek budí dojem, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba. Provozovatel má právo smazat příspěvek i při podezření, že odporuje podmínkám těchto stránek. Příspěvkem se rozumí jakýkoliv obsah, soubor nebo informace, kterou vložil nebo zveřejnil Uživatel těchto stránek.

Na těchto stránkách můžete inzerovat nabídky nebo poptávky po věcech, které souvisejí s italskými automobily. Je zakázáno provádět následující úkony:

 1. Nesmíte využívat našich stránek, včetně služeb a nástrojů, pokud nejste schopni pravomocně uzavírat právně závazné smlouvy a/nebo jste mladší 18 let, nebo jste dostali dočasně nebo na dobu neurčitou zákaz užívání našich stránek, služeb či nástrojů
 2. Vkládat položky do nevhodné kategorie nebo oblasti
 3. Shromažďovat informace o osobních údajích uživatelů
 4. Vkládat nepravdivé, nepřesné, zavádějící, pomlouvačné, urážlivé informace nebo obsah
 5. Zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo poškodit dobré jméno těchto stránek
 6. Vkládat odkazy na webové stránky a loga firmy, nadměrné množství po sobě jdoucích stejných znaků, vykřičníků a podobných znaků (a to jak v textu inzerátu, tak místo obrázku nebo přes obrázek)
 7. Vkládat reklamy na hubnutí, Multilevel (MLM) a provizní systémy, Emailing a jiné typy výdělku
 8. Vkládat inzerci prací, jejichž podmínkou je poplatek předem
 9. Vkládat inzerci nabízející kopírování disket, CD, DVD, nabízející jakékoliv kopírování softwaru nebo prodej nelegálního softwaru
 10. Vkládání opakované inzerce stále stejného nového zboží;
 11. Vkládání inzerce na prodej či nákup padělků, kopií, napodobenin
 12. Inzerování livechatů, práce tanečnice, společnice, konzumentky a hostesky v zahraničí
 13. Vkládání erotických inzerátů;
 14. Vkládat inzerci pro nákup nebo prodej eKnih;
 15. Vkládat nabídky půjček, úvěrů a hypoték, exekuce, oddlužení;
 16. Vkládat nabídky léků a potravinových doplňků;
 17. Vkládat nabídky cigaret, e-cigaret

Registrační informace

Pro celý proces registrace na našich stránkách, je nutné zadat své celé jméno, platnou e-mailovou adresu a další informace potřebné k dokončení procesu registrace. Musíte potvrdit, že jste starší 18. let a jste odpovědný za zabezpečení svého hesla a také jste odpovědný za veškeré aktivity a obsah, které jsou odeslány do vašeho uživatelského účtu. Nesmíte přenášet žádné viry, červy anebo jakýkoliv kód destruktivní povahy. Veškeré Vámi poskytnuté informace nebo informace shromážděné stránkami nebo třetími osobami se řídí Zásadami ochrany osobních údajů stránek www.italpower.cz.

Podmínky použití

Tato dohoda nabývá platnosti a zůstává platná po celou dobu používání webové stránky. Svoji registraci můžete ukončit odesláním žádosti na email info@italpower.cz. Vaše členství můžete ukončit kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu. Vyhrazujeme si právo ukončit Vaši registraci kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu. Pokud využíváte placených či prémiových služeb a Vaše členství bude námi ukončeno z důvodu porušení podmínek použití, nebudete mít nárok na náhradu nevyužitých kreditů či předplatného. Tyto podmínky zůstávají nadále v platnosti i po ukončení Vaší registrace.

Členové (registrovaní uživatelé) nesmí využívat služeb těchto na internetových stránkách v souvislosti s komerčním využitím, nebo s podnikáním. Je také zakázáno vkládat odkazy na komerční webové stránky. Právnické osoby nebo podnikatelské subjekty, včetně organizací, firem, a / nebo obchodníků nesmí vkládat inzeráty jinam, než do sekce „Komerční prodej“.

Odkazy

Nelegální a / nebo neoprávněné použití služby, včetně neoprávněného orámování č zvýrazňování obrázků či inzerátů nebo umisťování odkazů bude penalizováno a v případě nutnosti budou podniknuty právní kroky.

Záruky a vyloučení / omezení odpovědnosti

Provozovatel pouze zprostředkovává informace mezi Uživateli, případně zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených informací či věcí.

Provozovatel tedy neposkytuje žádnou záruku ani jinou formu garance na zboží inzerované na těchto stránkách. Dále nezaručujeme nepřetržitý či bezchybný provoz stránek a souvisejících služeb. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené důsledkem jakéhokoli přerušení provozu stránek nebo chyb. Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit, pozastavit či omezit přístup nebo dokonce přerušit přístup ke stránkám nebo k jejich jakékoliv části. Informace, obsah a služby na těchto stránkách jsou poskytovány "tak jak jsou".

Práva k duševnímu vlastnictví

Tímto berete na vědomí, že na veškerá práva, tituly a zájmy jsou autorským dílem, nebo předmětem duševního vlastnictví a je zakázáno jakkoliv používat, kopírovat či šířit obsah či know how. Nebudete měnit, přizpůsobovat, překládat, připravovat odvozeniny, dekompilovat, provádět zpětnou analýzu, rozkládat či se jinak pokoušet odvodit zdrojový kód některé z našich služeb, softwaru nebo dokumentace nebo vytvořit nebo se pokoušet o vytvoření náhradní nebo podobné služby nebo produktů použitím přístupu k programu, nebo informacím, které se ho týkají.

Důvěrné informace

Uživatel souhlasí s tím, že neposkytnete třetí osobě informace získané v souvislosti s použitím těchto stránek nebo služeb na těchto stránkách. Provozovatel se zavazuje, že nebude reprodukovat, šířit, prodávat či distribuovat jakékoli informace o uživatelích jakýmkoliv způsobem.

Ochrana osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás velmi důležité. Proto jsme navrhli tato pravidla tak, abyste pochopili, jak sbíráme, používáme a využíváme osobní údaje. Následující text nastiňuje naše Zásady ochrany osobních údajů.

a)      Provozovatel bude shromažďovat osobní údaje zákonným a korektním způsobem a ve vhodných případech s vědomím nebo souhlasem dotyčné osoby.
b)      Osobní údaje by měly být relevantní pro účely, pro které mají být použity a pouze v rozsahu nezbytném pro tyto účely.
c)       Provozovatel vyvine maximální úsilí k zajištění ochrany osobních údajů, aby nedošlo k jejich ztrátě nebo odcizení, jakož i neoprávněnému přístupu, zpřístupnění, kopírování, použití nebo úpravám.
d)      Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených na stránkách, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů
e)      Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které tyto stránky nabízí.
f)       Na těchto stránkách se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají.

Postoupení práv

Vaše práva jakéhokoliv druhu nelze přiřadit ani převést na třetí osobu (na někoho jiného), a jakýkoli takový pokus může mít za následek ukončení platnosti této dohody, a to bez jakékoliv náhrady škody či odpovědnosti vůči Vám. Vyhrazujeme si právo postoupit tuto dohodu na jakoukoliv osobu, kdykoliv a bez předchozího upozornění.

Závěrečná ustanovení

V případě, že některé ustanovení těchto podmínek bude prohlášeno jako neplatné nebo nevynutitelná na základě soudního rozhodnutí, bude takové ustanovení platit pouze v maximálním rozsahu povoleném zákonem. Ostatní podmínky zůstanou nadále platné a vymahatelné.

Tato dohoda se řídí právním řádem České republiky. Dokument popisuje a zahrnuje celou dohodu mezi námi a vámi, a nahrazuje všechny předchozí nebo současné smlouvy, prohlášení, záruky a dohody.

Každý spor, který může vzniknout mezi stranami, ve vztahu nebo v souvislosti s touto dohodou, podléhá výhradně jurisdikci soudů České republiky a vylučuje účast všech ostatních soudů, nehledě na možný konflikt s ustanoveními zákona jiného státu nebo země trvalého pobytu.

 

 

Copyright (C) 2011 italpower.cz, Všechna práva vyhrazena.

webdesign web-systemy.net | webhosting 1hosting.cz | Publikační systém QuickWEB CMS | Mapa webu (sitemap) | Bazar Fiat | Tepelná čerpadla | Vložit inzerát ZDARMA